Mythical > Κανονισμοί Εγγραφής

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2021

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία από 20 μέχρι και 69 έτη, που να πληρούν το κριτήριο συμμετοχής (βλέπε Άρθρο 4 παρακάτω) 

Σημείωση: Η διοργάνωση επιφυλάσσεται να κάνει αποδεκτή οποιαδήποτε αίτηση, την οποία θεωρεί ως ανίσχυρη ή προβληματική, ασχέτως αν αυτή πληροί τα τυπικά κριτήρια!

 

2. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Το μέγιστο όριο των αιτήσεων συμμετοχής που θα γίνει δεκτό, ορίζεται στις 250 (διακόσιες πενήντα), χωρίς κατανομή ανά εθνικότητα! Με τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού η διαδικασία των εγγραφών κλείνει οριστικά. Η διοργάνωση δεν μπορεί να δεχτεί περισσότερους από 250 αθλητές και θέτει αυτό το όριο, προκειμένου: α) να ανταποκριθεί με αξιοπιστία και σοβαρότητα στις αυξημένες ανάγκες του γεγονότος, β) να τηρήσει τη δέσμευση που η ίδια έχει θέσει από τη γέννηση του θεσμού, σχετικά με την περιβαλλοντική της ευθύνη απέναντι στο ευαίσθητο και προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου, ο οποίος «φιλοξενεί» το γεγονός και τους ανθρώπους του.

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για Έλληνες και ξένους αθλητές, ξεκινά την 14η Φεβρουαρίου στις 9:00 το βράδυ (21:00) και διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αθλητών. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και βασίζεται στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας της υποβολής αίτησης συμμετοχής

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η διαδικασία εγγραφής στον αγώνα, συντελείται στα εξής δύο βήματα:

α) Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής και ταυτόχρονη πληρωμή του τιμήματος συμμετοχής από τον ενδιαφερόμενο
β) Έγκριση ή απόρριψη της Αίτησης από την Διοργάνωση και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση απόρριψης, το καταβληθέν τίμημα συμμετοχής επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, αφού αφαιρεθεί ένα ελάχιστο ποσό (5 ευρώ) ως κόστος διαχείρισης, εκτός αν διαπιστωθεί δόλος, οπότε επιστρέφεται μόνο το 50%.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Τα κριτήρια συμμετοχής γενικά, τίθενται προκειμένου να επιλεγούν αθλητές ικανοί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αγώνα, μέσα στο χρονικό όριο μάλιστα το οποίο καθορίζει η διοργάνωση. Σύμφωνα με το Σύστημα Συμμετοχής, όσοι αθλητές συμμετέχουν στον ΟΜΤ θα πρέπει να έχουν εμπειρία από ανάλογους αγώνες και όχι αγώνες αντοχής σε δημόσιο δρόμο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Η διοργάνωση λειτουργεί τον διαρκή Πίνακα Αγώνων-Κριτηρίων του ΟΜΤ, ο οποίος έχει συνεχή επικαιροποίηση με προσθήκη των νέων αγώνων, περιλαμβάνει δε όλους τους αγώνες βουνού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ελληνικές συμμετοχές και με βαθμολογική αξία πάνω από 50 βαθμούς. Το περιεχόμενο του πίνακα αφορά χρονικά τα τρία (3) τελευταία ημερολογιακά έτη. Τα στοιχεία αντλούνται από την ιστοσελίδα Advendure η οποία διατηρεί πλήρες αρχείο αποτελεσμάτων. Μόνο οι αγώνες του «Πίνακα Κριτηρίων» μπορούν να θεωρηθούν κριτήρια συμμετοχής και να δηλωθούν στις αιτήσεις συμμετοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2021

Ένας έως έξι (1-6) αγώνες ορεινού τρεξίματος με άθροισμα τουλάχιστον 400 (τετρακοσίων) βαθμών, με την προϋπόθεση ότι ένας από τους αγώνες-κριτήρια θα συμπληρώνει από μόνος του τουλάχιστον 150! Οι αγώνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημερολογιακή 3ετία, όπως και την τρέχουσα χρονιά, μέχρι την έναρξη των εγγραφών

Αναλυτικότερα, σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής διευκρινίζονται τα εξής:

α) ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ 400 ΒΑΘΜΟΙ (μόνο για το 2021) : Οι 400 βαθμοί αποτελούν ένα συμβολικό όριο, με ουσιαστική όμως επάρκεια, κάτι σαν εχέγγυο ικανής συμμετοχής στον αγώνα. Για έναν αθλητή με σταθερή ή ανοδική πορεία στο ορεινό τρέξιμο, οι 400 βαθμοί σε μια τριετία, αποτελούν έναν εύκολο στόχο και ταυτόχρονα ένα επαρκές κριτήριο συμμετοχής στον ΟΜΤ, του οποίου οι δυσκολίες ξεπερνούν κατά πολύ το επίπεδο ενός ultra-trail αυτής της κατηγορίας απόστασης.

β) ΑΓΩΝΑΣ 150 ΒΑΘΜΩΝ : Το δεύτερο βασικό στοιχείο του κριτηρίου συμμετοχής, αποτελεί ο ένας αγώνας τουλάχιστον με βαθμολογική αξία 150 ή και παραπάνω. Ανάλογα με μεταβλητές παραμέτρους (επίδοση, φύλο, ηλικία) ο αριθμός 150 μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμα και σε αγώνα 40-80 χιλιομέτρων!

γ) ΑΓΩΝΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ : Μπορεί να δηλωθεί ακόμη και αγώνας που δεν ολοκληρώθηκε, ένας όμως μόνο, αρκεί να μπορεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 βαθμούς μέχρι το σημείο της εγκατάλειψής του από τον αθλητή. Οι βαθμοί προκύπτουν από τη γνωστή πρόσθεση μήκους και υψομετρικής. Παράδειγμα: αγώνας 100 χλμ εγκαταλείφθηκε στο 60, έχοντας καλύψει μέχρι εκεί υψομετρική 3500 μέτρων. Οι βαθμοί που προκύπτουν είναι 60+35(00)=95, άρα γίνεται αποδεκτός κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για διευκόλυνση υπολογισμού των βαθμών των αγώνων, η ιστοσελίδα φιλοξενεί Υπολογιστή Βαθμών, όπου οι ενδιαφερόμενοι αθλητές μπορούν να υπολογίσουν με απλό τρόπο τους διαθέσιμους βαθμούς τους.   

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Σχετικά με τα χρονικά όρια εγκυρότητας που θέτει στους αγώνες-κριτήρια η διοργάνωση του ΟΜΤ, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τα αντίστοιχα που θέτουν οι διοργανωτές αυτών των αγώνων. Ως φίλτρο χρονικών ορίων καθορίζεται μια γενική συνισταμένη, η αποκαλούμενη "μέση σταθμισμένη ταχύτητα", η οποία προκύπτει από τη διαίρεση βαθμών με τις επιδόσεις και που είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος του κάθε αγώνα (όσο μεγαλώνει ο αγώνας τόσο μικραίνει η ταχύτητα-όριο).

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αντίστοιχη διαδικασία για τους κατοίκους εξωτερικού -ασχέτως εθνικότητας- είναι η ίδια με εκείνη των Ελλήνων: Ο αθλητής υποβάλλει αίτηση-δήλωση συμμετοχής, με μόνη προϋπόθεση ότι έχει βαθμολογία ITRA πάνω από 400 βαθμούς σε μία από τις κατηγορίες μεγάλων αποστάσεων (L, XL, XXL), γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι ενεργός τα τελευταία 3 χρόνια στους αγώνες αυτών των κατηγοριών. Η επιβεβαίωση του τόπου κατοικίας γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί η μη καταστρατήγηση του κανονισμού από αθλητές κατοίκους Ελλάδας. Η διάρκεια των εγγραφών κατοίκων εξωτερικού διαρκεί όσο και εκείνη των Ελλήνων.

 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Ο κάθε αθλητής δικαιούται το αναμνηστικό δώρο του αγώνα, τυχόν επιπλέον αναμνηστικά προϊόντα, γεύμα την παραμονή του αγώνα, τροφοδοσία στη διάρκεια του αγώνα, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού, μεταγωνιστικό γεύμα και οποιοδήποτε άλλο αναμνηστικό δώρο θα οριστεί μέχρι την έναρξη των εγγραφών, όπως και υπηρεσίες διάσωσης, και τις απαραίτητες και τις προβλεπόμενες μετακινήσεις για όσους εγκαταλείπουν τον αγώνα ή αποκλείονται λόγω ενδιάμεσων χρονικών ορίων αποκλεισμού. Η καταβολή του τιμήματος συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας, χρεωστικής ή πιστωτικής, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής! Μετά τη συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων των αθλητών και των αγώνων κριτηρίων στην αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος «οδηγείται» στη Σελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας, όπου πραγματοποιεί την πληρωμή μέσω μιας κάρτας, η οποία σημειωτέον δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στον ίδιο! .

 

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αθλητής που επιθυμεί ακύρωση της συμμετοχής του θα λαμβάνει ως επιστροφή του αντιτίμου που κατέβαλε ως εξής:

α) το ποσό των 80 ευρώ από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου
β) το ποσό των 60 ευρώ από 1 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου
γ) Μετά την 1η Ιουνίου δεν επιστρέφεται μέρος του τιμήματος (περισσότερα στο άρθρο 10 των κανονισμών του αγώνα). Οι αιτήσεις ακύρωσης υποβάλλονται μόνο με email από τη διεύθυνση η οποία δηλώθηκε στην αίτηση συμμετοχής. Η επιστροφή του ποσού θα γίνεται με αντιλογισμό της κάρτας που χρεώθηκε κατά την εγγραφή.

 

8. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Δεν προβλέπεται λίστα επιλαχόντων για τον αγώνα, δεδομένου και του μικρού αριθμού των συμμετοχών αλλά και του μικρού στατιστικού ποσοστού των αθλητών που τελικά ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία φυσικά θα λειτουργήσει με τη λογική της χρονικής προτεραιότητας. Αντ’ αυτού, γίνεται δεκτός ένας μικρός επιπλέον αριθμός αιτήσεων (overbooking) για να καλυφθούν ακυρώσεις συμμετοχών ή απορρίψεις αιτήσεων.