Mythical > Κανονισμοί Εγγραφής

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2022

 

Αγώνες-Κριτηρια  |  Υπολογιστής Βαθμών  | Αίτηση Συμμετοχής  |  Σύστημα εγγραφών ΟΜΤ

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία από 18 μέχρι και 69 έτη, που να πληρούν το κριτήριο συμμετοχής (βλέπε Άρθρο 4 παρακάτω) 

Σημείωση: Η διοργάνωση επιφυλάσσεται να κάνει αποδεκτή οποιαδήποτε αίτηση, την οποία θεωρεί ως ανίσχυρη ή προβληματική, ασχέτως αν αυτή πληροί τα τυπικά κριτήρια!

 

2. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Το μέγιστο όριο των αιτήσεων συμμετοχής που γίνεται δεκτό, ορίζεται στις 150 (εκατόν πενήντα)! Με τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού η διαδικασία των εγγραφών κλείνει οριστικά. Η διοργάνωση δεν μπορεί να δεχτεί περισσότερους από 150 αθλητές κατά μέγιστο και θέτει αυτό το όριο, προκειμένου: α) να ανταποκριθεί με αξιοπιστία και σοβαρότητα στις αυξημένες ανάγκες του γεγονότος, β) να τηρήσει τη δέσμευση που η ίδια έχει θέσει από τη γέννηση του θεσμού, σχετικά με την περιβαλλοντική της ευθύνη απέναντι στο ευαίσθητο και προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου, ο οποίος «φιλοξενεί» το γεγονός και τους ανθρώπους του. Εφόσον υπάρξει μεγάλη ζήτηση, μόνο τότε θα δοθεί ένας επιπλέον μικρός αριθμός θέσεων πάνω από τις 150.

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για Έλληνες και ξένους αθλητές, ξεκινά την 6η Ιανουαρίου, στις 9:00 το βράδυ (21:00) και διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αθλητών. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και βασίζεται στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας της υποβολής αίτησης συμμετοχής

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η διαδικασία εγγραφής στον αγώνα, συντελείται στα εξής δύο βήματα:

α) Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, με ταυτόχρονη πληρωμή του τιμήματος συμμετοχής από τον ενδιαφερόμενο.
β) Έγκριση ή απόρριψη της Αίτησης από την Διοργάνωση και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση απόρριψης, το καταβληθέν τίμημα συμμετοχής επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, αφού αφαιρεθεί ένα ελάχιστο ποσό (5 ευρώ) ως κόστος διαχείρισης, εκτός αν διαπιστωθεί δόλος (ψευδή κριτήρια συμμετοχής), οπότε ως ποινή επιστρέφεται μόνο το 50%.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Τα κριτήρια συμμετοχής γενικά, τίθενται προκειμένου να επιλεγούν αθλητές ικανοί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αγώνα, μέσα στο χρονικό όριο μάλιστα το οποίο καθορίζει η διοργάνωση. Σύμφωνα με το Σύστημα Συμμετοχής, όσοι αθλητές συμμετέχουν στον ΟΜΤ θα πρέπει να έχουν εμπειρία από ανάλογους αγώνες και όχι αγώνες αντοχής σε δημόσιο δρόμο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Η διοργάνωση λειτουργεί τον διαρκή Πίνακα Αγώνων-Κριτηρίων του ΟΜΤ, ο οποίος έχει συνεχή επικαιροποίηση με προσθήκη των νέων αγώνων, περιλαμβάνει δε όλους τους αγώνες βουνού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ελληνικές συμμετοχές και με βαθμολογική αξία πάνω από 45 βαθμούς. Το περιεχόμενο του πίνακα αφορά χρονικά τα τρία (3) τελευταία ημερολογιακά έτη. Τα στοιχεία αντλούνται από ελληνικές ιστοσελίδες που διατηρούν πλήρες αρχείο αποτελεσμάτων. Μόνο οι αγώνες του «Πίνακα Κριτηρίων» της διοργάνωσής μας μπορούν να θεωρηθούν κριτήρια συμμετοχής και να δηλωθούν στις αιτήσεις συμμετοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2023

Ένας έως έξι (1-6) αγώνες ορεινού τρεξίματος με άθροισμα τουλάχιστον 400 (τετρακοσίων) βαθμών, με την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον από τους αγώνες-κριτήρια που θα δηλωθούν, θα συμπληρώνει από μόνος του τουλάχιστον 100! Οι αγώνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημερολογιακή 3ετία, όπως και την τρέχουσα χρονιά, ακόμη και μετά την έναρξη των εγγραφών!

Αναλυτικότερα, σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής διευκρινίζονται τα εξής:

α) ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ 400 ΒΑΘΜΟΙ: Οι 400 βαθμοί αποτελούν ένα συμβολικό όριο, με ουσιαστική όμως επάρκεια, κάτι σαν εχέγγυο ικανότητας συμμετοχής στον αγώνα. Για έναν αθλητή με σταθερή ή ανοδική πορεία στο ορεινό τρέξιμο, οι 400 βαθμοί σε μια 3ετία, αποτελούν έναν εύκολο στόχο και ταυτόχρονα ένα επαρκές κριτήριο συμμετοχής στον ΟΜΤ.

β) ΑΓΩΝΑΣ 100 ΒΑΘΜΩΝ : Το δεύτερο βασικό στοιχείο του κριτηρίου συμμετοχής, αποτελεί ο ένας αγώνας τουλάχιστον με βαθμολογική αξία 100 ή και παραπάνω. Ανάλογα με μεταβλητές παραμέτρους (επίδοση, φύλο, ηλικία) ο αριθμός 100 μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμα και σε αγώνα 40-50 χιλιομέτρων!

γ) ΑΓΩΝΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ : Μπορεί να δηλωθεί ακόμη και αγώνας που δεν ολοκληρώθηκε, ένας όμως μόνο, με την προϋπόθεση μάλιστα ότι μπορεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 βαθμούς μέχρι το σημείο της εγκατάλειψής του από τον αθλητή. Οι βαθμοί εδώ προκύπτουν από τη γνωστή πρόσθεση μήκους και υψομετρικής. Παράδειγμα: αγώνας 100 χλμ εγκαταλείφθηκε στο 60, έχοντας καλύψει μέχρι εκεί υψομετρική 3500 μέτρων. Οι βαθμοί που προκύπτουν είναι 60+35(00)=95, άρα γίνεται αποδεκτός κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, αφού οι 95 βαθμοί βρίσκονται πάνω από το όριο των 80.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για διευκόλυνση υπολογισμού των βαθμών των αγώνων, η ιστοσελίδα φιλοξενεί Υπολογιστή Βαθμών, όπου οι ενδιαφερόμενοι αθλητές μπορούν να υπολογίσουν με απλό τρόπο τους διαθέσιμους βαθμούς τους.   

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Σχετικά με τα χρονικά όρια εγκυρότητας που θέτει στους αγώνες-κριτήρια η διοργάνωση του ΟΜΤ, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τα αντίστοιχα που θέτουν οι διοργανωτές αυτών των αγώνων. Ως φίλτρο χρονικών ορίων καθορίζεται μια γενική συνισταμένη, η αποκαλούμενη "μέση σταθμισμένη ταχύτητα", η οποία προκύπτει από τη διαίρεση βαθμών με τις επιδόσεις και που είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος του κάθε αγώνα (όσο μεγαλώνει ο αγώνας τόσο μικραίνει η ταχύτητα-όριο).

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αντίστοιχη διαδικασία για τους κατοίκους εξωτερικού -ασχέτως εθνικότητας- είναι η ίδια με εκείνη των Ελλήνων: Ο αθλητής υποβάλλει αίτηση-δήλωση συμμετοχής, με μόνη προϋπόθεση ότι έχει βαθμολογία ITRA πάνω από 400 βαθμούς σε μία από τις κατηγορίες μεγάλων αποστάσεων (L, XL, XXL), γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι ενεργός τα τελευταία 3 χρόνια στους αγώνες αυτών των κατηγοριών. Η επιβεβαίωση του τόπου κατοικίας γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί η μη καταστρατήγηση του κανονισμού από αθλητές κατοίκους Ελλάδας. Η διάρκεια των εγγραφών κατοίκων εξωτερικού διαρκεί όσο και εκείνη των Ελλήνων.

 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα εκατόν-τριανταπέντε (135) ευρώ. Ο κάθε αθλητής δικαιούται: ηλεκτρονική χρονομέτρηση, το αναμνηστικό δώρο του αγώνα, γεύμα την παραμονή του αγώνα, τροφοδοσία στη διάρκεια του αγώνα, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού, μεταγωνιστικό γεύμα, όπως και υπηρεσίες διάσωσης, και τις απαραίτητες και τις προβλεπόμενες μετακινήσεις για όσους εγκαταλείπουν τον αγώνα ή αποκλείονται λόγω ενδιάμεσων χρονικών ορίων αποκλεισμού. Η καταβολή του τιμήματος συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας, χρεωστικής ή πιστωτικής, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής! Μετά τη συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων των αθλητών και των αγώνων κριτηρίων στην αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος «οδηγείται» στη Σελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας, όπου πραγματοποιεί την πληρωμή μέσω μιας κάρτας, η οποία σημειωτέον δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στον ίδιο! .

 

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αθλητής που επιθυμεί ακύρωση της συμμετοχής του θα λαμβάνει ως επιστροφή του αντιτίμου που κατέβαλε τα εξής ποσά:

α) το ποσό των 80 ευρώ μέχρι τις 30 Απριλίου
β) το ποσό των 60 ευρώ μέχρι τις 31 Μαΐου
γ) Μετά την 1η Ιουνίου δεν επιστρέφεται μέρος του τιμήματος (περισσότερα στο άρθρο 10 των κανονισμών του αγώνα). Οι αιτήσεις ακύρωσης υποβάλλονται μόνο με email από τη διεύθυνση η οποία δηλώθηκε στην αίτηση συμμετοχής. Η επιστροφή του ποσού θα γίνεται με αντιλογισμό της κάρτας που χρεώθηκε κατά την εγγραφή.

 

8. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Δεν προβλέπεται λίστα επιλαχόντων για τον αγώνα, δεδομένου και του μικρού αριθμού των συμμετοχών αλλά και του μικρού στατιστικού ποσοστού των αθλητών που τελικά ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία φυσικά θα λειτουργήσει με τη λογική της χρονικής προτεραιότητας. Αντ’ αυτού, γίνεται δεκτός ένας μικρός επιπλέον αριθμός αιτήσεων (overbooking) για να καλυφθούν ακυρώσεις συμμετοχών ή απορρίψεις αιτήσεων.