Πίνακας Σταθμών

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΔΙΑΔΡΟΜΗ > ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα αναφερόμενα μήκη εκφράζονται σε χιλιόμετρα, τα δε υψόμετρα και οι υψομετρικές διαφορές εκφράζονται σε μέτρα

- Τα δεδομένα του πίνακα σχετικά με τις υψομετρικές διαφορές έχουν στρογγυλοποιηθεί ελαφρά, προκειμένου να έχουν πρακτική αξία